Sabtu, 10 Oktober 2009

Prinsip Dasar Kekuasaan Politik dalam Islam

Saya punya sedikit saran bagi muslimin dan muslimah yang ingin berkiprah dalam dunia politik, prinsip prinsip dasar kekuasaan politik dalam Islam telah terdapat dalam Quran surat An- Nisaa ayat 58-59, yang artinya Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya ALLAH memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu.Sesungguhnya ALLAH adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang orang yang beriman taatilah ALLAH dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada ALLAH ( Al Quran) dan Rasul ( sunahnya). Jika kamu benar benar beriman kepada ALLAH dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya
Dari terjemahan ayat diatas terdapat empat konsep politik yang diajarkan dalam Islam, kewajiban untuk menunaikan amanah, perintah untuk menetapkan hukum dengan adil, perintah taat kepada ALLAH, rasul dan ulil amri, Perintah untuk kembali kepada AL Quran dan As Sunah.
Meninjau kata amanah, yang berarti kepercayaan merupakan sendi utama dalam berinteraksi sosial terutama dalam bidang politik. Artinya bahwa setiap pejabat adalah pengemban amanat yang diberikan kepadanya untuk ditunaikan dengan baik dan nantinya dipertanggung jawabkan.Diharapkan para pemimpin bangsa agar memperhatikan dan membangun sebuah sistem yang dapatmenjamin kemaslahatan semua rakyat yang telah memberikan amanat kepadanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar